This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

คุรุสภาลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฏิรูปครู

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้ศึกษาบทบาทและทิศการทำงานของครูในอนาคต และเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องปฏิรูปคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับล่าง คือ ระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถาบัน โดยเน้นปฏิรูปบทบาทของครูในรูปแบบใหม่ เพื่อ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มากกว่าการปฏิรูปจากระดับบนที่เป็นหน่วยงานและโครงสร้าง โดยครูต้องหันมาเน้นฝึกให้เด็กมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองแทนการ สอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ต้องปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ตั้งแต่การรับนักศึกษาครู โดยคัดคนที่มีความสามารถสูง ตั้งใจเรียน ขณะเดียวกันสถาบันผลิตครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษา ได้คิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดห้องเรียนและจำนวนผู้เรียนลงให้แหลือประมาณ 25-30 คนต่อห้อง

ศธ.เตรียมเพิ่ม ชม.เรียนวิชาพละเป็นสัปดาห์ละ 2 ชม.

นักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดภายหลังหารือร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กท.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามทางที่ทางกท. ได้เสนอให้มีการเพิ่มชั่วโมงเรียน ในวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  ร่วมถึงจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน และการส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของการเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพละ และการจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียนนั้น ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับไปดำเนินการและให้มีผลทันทีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โดยอาจจะเพิ่มกิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียน หรือระหว่างจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียนในแต่สถาบันมีความสามัคคี รู้จักกันมากขึ้น โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน นักเรียนก็มีโอกาสรู้จักกัน

ปลัด ศธ.เผยเสนอรายชื่อ รมว.ศธ.โยกย้าย ซี10-11 แล้ว

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่าตนได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงระดับ 10 และ 11 ที่ว่าง และกำลังจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ตำแหน่งไปให้พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการศธ.ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยตำแหน่งว่างที่จะแต่งตั้งประกอบด้วย ระดับ 11 ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ.)   ส่วนระดับ 10 รองเลขาธิการ สกศ.2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) 2 ตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการศธ. จะเกษียณ 1 ตำแหน่ง และว่างอยู่เดิม 1 ตำแหน่ง

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดให้ใช้งานหนังสือเรียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบคลังสื่อดิจิทัลที่ เด่นและสะดวกใช้งาน เพราะมีเนื้อหาที่ตรงกับหนังสือเรียนโดย ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีจุดเด่นคือสร้างความเข้าใจให้เด็กๆ ได้ง่ายเพราะมีสื่อทันสมัย ช่วยในการเรียนรู้ เช่น มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น เกม การทดลองต่างๆ เข้าใช้งานอีบุ๊กได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.scimath.org/ebooks