This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

สพฐ.ประชุมเขตพื้นที่เร่งยกระดับโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจุดเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาการบริหาร โดยการพัฒนาเด็กนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการออกข้อสอบ จุดเน้นของข้อสอบ จากนั้นจะมีการประชุมเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนปรับแนว ทางการจัดการเรียนการสอนให้รองรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ต เพื่อให้โรงเรียนมีเวลาเตรียมการและเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 เพื่อจะได้สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2557 ในเดือน ก.พ.2558

ศธ.เร่งศึกษาแจกคูปองนักเรียนเน้นหลายรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มอบนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในหลายด้าน อาทิ ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส เป็นต้น ดังนั้น ศธ.จะต้องตั้งคณะทำงานที่มาจากองค์หลักต่างๆ เพื่อมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้และต้องรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน ซึ่งนโยบายหลายๆ ส่วนทาง ศธ.ได้มีการเตรียมพร้อมและดำเนินการอยู่แล้วบางส่วน อย่างการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้

ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู ครู สพฐ.อยากเห็นระเบียบปฏิบัติฉบับเดียวกัน

อ.ค.ศ.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึง การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ทั้งในส่วนราชการ บทบาทของสำนักงานก.ค.ศ. ที่ควรเป็นนิติบุคคล การให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) การต่ออายุราชการ และโครงสร้างของอัตราเงินเดือนครู ตลอดจนถึงการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการศึกษา

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

อ.ค.ศ.

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

ผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านด้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้คัดค้านภายในเวลา 15 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด <

> คลิกที่นี่เพื่อคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก <

เลขาฯ กพฐ.แนะร้องเรียน-แจ้งข้อมูลผู้บริหาร ร.ร.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

พฤติกรรมไม่เหมาะสม

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่ากรณีที่อาจจะมีการร้องเรียนผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมใช้วาจาหรือกริยาที่ไม่สุภาพกับครูอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนสังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าปฏิบัติบ่อยนั้น ทางสพฐ.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและได้กำหนดกรอบแนวทางด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมผู้ที่ประพฤติดีและลงโทษผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมมาโดยตลอด ทั้งนี้หากครูประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบราชการแล้วก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้

หากผู้ที่ถูกกระทำหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทำหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งมาได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หรือร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตนจะให้ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องมามีมูลหรือไม่ ซึ่งหากมีมูลจะได้ตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัยต่อไปหากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามสพฐ.จะดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปในอนาคต” เลขากพฐ.

 

ที่มา มติชน