สทศ.เผยปฏิทินสอบแกต/แพตปี58

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

รศ.ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้ สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกต  และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบแกต/แพต เรียบร้อยแล้ว  โดยการสอบแกต/แพต  ครั้งที่1/2558  ดังนี้  รับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2557 ชำระเงิน 1-21 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบสถานการชำระเงิน และเลือก-อำเภอ และจังหวัด วันที่ 1-22 ตุลาคม 2557 

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท.,ศน.และร.ร. ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ปี 2557

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

สพฐ. ได้ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด รายละเอียดดังแนบ จำนวน ๑ ไฟล์

สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

บทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยซึ่งเป็นหัวใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะของคนไทยให้มีความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ในฐานะหน่วยเสนาธิการด้านการศึกษาของประเทศ

สพฐ.แจ้งแนวฏิบัติค่านิยม12ข้อ ดึง’ณเดช-ญาญ่า’ร่วมขับร้อง

อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคน ไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติหลัก